Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

2022-04-15T11:23:54

Ticari işletmelerinbelirli sebeplerden dolayı iş yerlerini farklı bölge ya da illere taşımaları,belirli kurumlara bildirmeleri sorumluluğunu doğurur. Adres değişikliğibildirimi birden fazla kuruma, farklı şekillerde yapıldığı için adım adımhepsinin koşullarını bilmek faydalı olur. Bu bildirimlerin zamanında ya da hiçyapılmaması halinde idari yaptırım söz konusu olabilir.

Limited Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Limited şirketesahipseniz adres değişikliğini bazı adımları takip ederek tamamlayabilirsiniz.Bu adımlar aşağıdaki gibidir:

 1. Öncelikle Mersis’ten başvuru yaparak talep numarası alabilirsiniz. Aldığınız talep numarası ile randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine müracaat edebilirsiniz.
 2. Dilekçe yazmalısınız. Dilekçe, şirket yetkilisi tarafından imzalanmalı, şirket kaşesi basılmalıdır. Eğer dilekçe vekaleten imzalandıysa vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenmelidir.
 3. Genel kurul kararı, noter onaylı bir örneği ile belgelenmeli ve düzenlenen hazirun cetveli dosyaya ilave edilmelidir.

Genel kurul kararı 3aşamada incelenebilir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

 • Çağrı usulüne göre toplantıda ortakların tümü yer almıyorsa, toplantı tarihinden 15 gün önce müdürler genel kurula çağrıda bulunur. Şirketin ana sözleşmesine göre bu süre uzayabilir ya da 10 güne kadar kısalabilir. Genel kurulun buradaki sorumluluğu, esas sözleşmede olması gerektiği şekilde çağrıda bulunmaktır. Bu çağrı, gerekmesi halinde internet sitesi üzerinden yapılabilir. İnternet sitesi üzerinden yapılacak olan çağrı mutlaka Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi tarafından yayımlanan ilan ile olmalıdır. Pay defterinde adı geçen pay sahipleri ile önceden şirkete pay sahipliğini ispat eden şahıslara, toplantı günüyle ilanın yer aldığı gazeteler iadeli taahhütlü mektup ile bildirilir.
 • Tüm ortakların toplantıya katılmadığı durumlarda tescil müracaatı, davet ilanına ait Ticaret Sicil Gazetesi kopyası ile iadeli taahhütlü bildirimi içeren belgeler ilave edilerek yapılır. Eğer şirketin ana sözleşmesinde özel çağrı usulü yer alıyorsa bu usule göre belge eklenir.
 • Tüzel ortak adına kararı imzalayan kişinin apostili Türkçe tercümeli sicil özeti halinde eklenir.

Anonim Şirketlerde Adres Değişikliği Nasıl Yapılır?

Bir anonim şirketesahipseniz ve adres değişikliği yapacaksanız limited şirkette olduğu gibianonim şirkette de bazı adımları takip etmeniz gerekir. Bu adımlar aşağıdakigibidir:

 1. Öncelikle MERSİS üzerinden başvuru yaparak talep numarası almanız gerekir. Daha sonra randevu şartı aranmaksızın bölge temsilciliğine başvurabilirsiniz.
 2. Dilekçe hazırlamanız gereklidir. Bu dilekçenin şirket kaşesi basılıp şirket yetkilisi tarafından imzalanması gerekir. Vekaleten imzalanan dilekçelerde, vekaletin aslı ya da onaylı sureti dilekçe dosyasına eklenir.
 3. Noter onaylı bir yönetim kurulu kararı, aslı ve sureti dosyaya eklenerek teslim edilir.

Adres Değişikliğiyle İlgili SGK İşlemleri Nelerdir?

SGK işlemleri, işyerinizi nereye taşıdığınıza göre farklılık gösterebilir. Eğer farklıbir ile taşıyorsanız farklı bir işlem, aynı il içinde farklı bir bölgeyetaşıyorsanız farklı prosedürler uygulanabilir. Bu iki durumu ayrı ayrıincelemek gerekir.

Farklı ildeki bir adrese taşınma:

5510 sayılı kanunagöre iş yerinin faaliyet gösterdiği adresten farklı bir ildeki adresetaşınması halinde, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisinde SGK’ya işyeri bildirgesi verilmesi gerekir. Bu durumda, eski adresten yeni adresegeçen işçilerin sigorta hakları ve yükümlülükleri kaldığı yerden devameder. Taşınan iş yerinde sigortalı işten ayrılış bildirgesi; yeniadresteki iş yerinde ise sigortalı işe giriş bildirgesi düzenlenir. Ancak,bu belgelere dair yasal süreler dışında SGK’ya verilmesinden ötürü idari biryaptırım uygulanmaz.

Aynı il içinde başka bir adrese taşınma:

İş yerini aynı iliçinde farklı bir bölgeye taşımanız halinde iş yeri bildirgesi vermekzorunda değilsiniz. Ancak, taşınma tarihini takip eden 10 gün içerisindeişveren tarafından eski ve yeni bölgedeki gerekli kuruma adres değişikliği yazıile bildirilir. Böylece, iş yerinin taşındığı bölgeye ait bilgileredayanarak işverene yeni bir iş yeri sicil numarası verilir. Önceki ünitede yeralan iş yeri dosyasındaki tescil bilgisi ve belgelere dair birer örnek yenibölgenin dosyasında bulundurulur.

İşyerinin taşındığı bölge aynı bölgenin farklı bir alanı ise, bu taşınmaişlemi sonucunda iş yerine yeni bir sicil numarası verilmez. Böyle bir durumda,taşınan iş yerine ait işçiler için işten ayrılış ve işe giriş bildirgesiverilmesi zorunlu değildir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Adres Değişikliğiyle İlgili Vergi Dairesi İşlemleri Nelerdir?

Vergi Usul Kanununagöre iş yerinin adres değiştirmesi durumunda yapılması gerekenler aşağıdakigibidir:

 • Mükellefin adres değişikliğine dair bildirimi yalnızca yeni vergi dairesine vermek yeterlidir.
 • İş yeri taşındıktan sonra yeni vergi dairesi yoklama yapar. Bu yoklama ile mükellefin yeni adresinde faaliyete başladığını tespit ederse nakil yoluyla işe başladığı resmen kabul edilir. Bu durumda, eski vergi dairesinde bulunan mükellef kaydı, yeni adreste işe başladığı tarih itibarıyla sistem tarafından terkin yoluyla silinir.
 • Mükellef dilekçesini yeni vergi dairesine verebileceği gibi başvurusunu Gelir İdaresi Başkanlığı’na bağlı İnteraktif Vergi Dairesi sistemini de kullanabilir. İnteraktif Vergi Dairesi sistemini kullanması halinde mükellefin elindeki belgelere ilişkin tutanak düzenlenmesine ihtiyaç kalmaz.
 • Yeni vergi dairesinde taşınma dolayısıyla terkin işlemi tamamlandığında o günü takip eden ilk iş günü “Nakil Giden Mükellef Listesi” eski vergi dairesi sisteminde yer alır.

Adres Değişikliğiyle İlgili Ticaret Odası İşlemleri Nelerdir?

İş yerinizde adresdeğişikliği söz konusu olduğunda genel kurul defterinde karar alınır. Genelkurul kararı, karar numarası, karar tarihi, toplantıya katılanların bilgileri,MERSİS sistemine kaydedilir. Aynı il içinde adres değişikliği yaptığınızdaMERSİS bunu kabul etmez. Bu yüzden, adres değişiklik işlemini “DeğişikliğiBaşlat” menüsü üzerinden adres güncellemesi yaparak onaya göndermeniz gerekir.Kararı onaya gönderdikten sonra MERSİS size bir referans numarası verir. Bunumarayı başvuru dilekçenize ekleyerek alınan kararı noterde onaylamanızgerekir. Sonrasında başvuru dilekçesiyle birlikte ticaret odasıtemsilciliklerine başvurarak işlemi tamamlamış olursunuz. Başvurunuzun onaydurumunu https://www.ito.org.tr/tr/hizmetler/ticaret-sicili-islem adresiüzerinden takip edebilirsiniz.

Adres Değişikliğinde MERSİS Numarası Değişir mi?

İşyerinizi taşımak istediğinizde MERSİS sistemine kaydını yapmanızgerekir. Özellikle il dışına taşınma halinde sistem sizden farklı bir ticaretsicili ister. Ancak, sistemin ticari kimliğinize atadığı MERSİS Numarası sabitkalır.

MERSİS numarası, busisteme kaydolduğunuzda görüntüleyebileceğiniz bir numaradır. MERSİSnumaranızın ne olduğunu öğrenmek için https://mersis.gtb.gov.tr/ adresini ziyaretedebilirsiniz.

Siz de on binlerce kullanıcısı olan ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve anında gönderebilirsiniz. Ön Muhasebe Programı Logo İşbaşı’nın ücretsiz GİB e arşiv portal entegrasyonuyla saniyeler içinde e arşiv faturanızı kesin ve anında müşterinizle paylaşın.

Adres Değişikliğinde Vergi Levhası Değişir mi?

Vergi levhası ticarikimliğin vergi sorumluluğunu ifade eder. Var olan iş yerinizi farklı biradrese taşıdığınızda vergi dairesine gerekli bildirimleri yapmanız gerekir.Ancak, yapılan nakil işleminde var olan vergi levhanızı kullanabilirsiniz. Buradayeni vergi dairesinin yeni adresi onaylaması önem taşır.

Vergi levhası almaya da sorgulama işlemlerini https://intvrg.gib.gov.tr/ adresi üzerindenyapabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez