Mali Müşavirler Birliği Türmob Nedir? Ne İşe Yarar? Kimler Kullanır?

2024-05-23T09:58:10

Mali Müşavirler Birliği Türmob Nedir?

Ekonomik hayatta yaşanan gelişmeler  ile beraber iktisadi hayatın var olması kayıt tutma mesleğini ortaya çıkardı .Gelişmelerde yaşanan yenilikler kayıt tutma olayına yeni boyut kazandırdı ve muhasebe veya ön muhasebe mesleğine dönüşmesini sağladı. Yıllar boyunca muhasebecilik mesleği pek çok kanunla yeniden düzenlendi. Muhasebe ve vergi işleri ile uğraşanlar kendilerine; mali müşavir, uzman muhasip, vergi uzmanı, serbest hesap uzmanı gibi çeşitli unvanlar vererek çalışmışlardır. Bu meslek mensuplarını, bir örgüt etrafında toplayarak belirli nitelikler kazandırmak, düzenli ve seviyeli bir hizmet anlayışı etrafında birleştirmek çabalarının oldukça uzun bir geçmişi vardır. Mali müşavirler , yıllardır verilen mücadelenin sağladığı birikimle kısa sürede örgütlenmesini tamamlayarak odalarına ve odaların üst birliği olan TÜRMOB çatısı altında toplanmışlardır.

Türmob Ne İşe Yarar? Amacı Nedir?

Yeminli ve Serbest Mali Müşavirlerin mesleklerini icra ederken Kanun amacına uygun olarak gerçekleştirmelerini sağlayan Türmob, mesleğin gelişmesini, bu mesleği paylaşanların birbirleri ile ve iş sahipleriyle olan ilişkilerindeki şeffaflığı ve güveni korumak, mesleki disiplinleri ve ahlakı korumak, mesleki faaliyet konusunda uygulama birliğini sağlamak amacıyla ilke ve standartlar belirlemek üzere Birliğin ve organlarının görev ve yetkilerini, çalışma esaslarını, gelirlerini belirlemektir.

Amaçlarından bazıları da şunlardır;

a) Kanunda ve yönetmeliklerde Birlik tarafından yapılması öngörülen işleri yapmak,

 b) Mesleki alanda çalışmalar yapmak ve mesleğin gelişmesini sağlamak,

c) Meslek onurunu, üye ve odaların haklarını korumak,

 d) Mesleğin uygulanması ile ilgili normları geliştirmek, eğitim ve kamu kurumlarıyla işbirliği yaparak mesleki eğitimin gelişmesine katkıda bulunmak,

e) Üyeler ve odalar arasında dayanışmayı sağlamak ve haksız rekabeti önlemek.

Kimler Mali Müşavir Olabilir?

Mali müşavir olmak hayalinizse bu yazımızı okuyarak bir adım attınız bile. Peki mali müşavir olmak için hangi şartları karşılamalıyız?

Üniversite Mezunu Olmak

Maalesef ki her üniversite mezunu mali müşavir olamıyor. Bunun sebebi mali müşavirlerin belirli bölümlerden mezun olma kriteridir. Bu bölümler; Üniversitelerin işletme, iktisat, maliye, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, ekonometri, çalışma ekonomisi, siyaset bilimi,  ekonomi, bankacılık ve sermaye piyasası, bankacılık ve finanstır.

Staj

İlgili bölümlerde lisans eğitiminizi tamamladıktan sonra Mali Müşavirlik stajı yapmanız gerekir. Stajınızı tamamladıktan sonra  Mali Müşavirlik Sınavına girebilirsiniz. 3 yıl bir ticari işletmede mali müşavir stajyeri olarak görev yapmanız gerekir.

Mali Müşavirlik Sınavı

Maliye bakanlığı tarafından düzenlenen bu sınava girilmek zorundadır. Sınavı geçtikten sonra Mali Müşavir Yardımcılığına atanabilirsiniz.

Mesleki Deneyim

Mali Müşavir Yardımcılığı görevini başarıyla tamamladıktan sonra belirli bir süre mesleki deneyine sahip olmanız gerekir.

Bağımsızlık

Mesleki deneyiminizi edindikten sonra gerekli diğer şartları yerine getirdiğinizde Mali Müşavir ünvanı alabilir ve bağımsız olarak çalışmaya başlayabilirsiniz.

Bu süreç genel olarak Mali Müşavir olma yolunda size yardımcı olacaktır.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Mali Müşavir Olma Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar Şu Şekildedir;

a) T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci malî müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).
b) Medenî hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya 5 yıldan fazla hapis yahut zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymiş bulunmamak.
e) Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.
f) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

Yeminli Mali Müşavir ve Serbest Mali Müşavir Arasındaki Farklar Nelerdir?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir:

İşletmelerin muhasebe sistemlerini kurmak ve geliştirmeyi amaçlayan bu meslek, finans ve mali mevzuat konularında da işletmelere danışmanlık yapabilir. Mali tabloları, nakit yönetimini, raporları ve beyannameleri düzenlemesinin yanında, bilirkişilik de yapabilir. Kendi iş yerlerinde danışmanlık yapabilirler. Serbest mali müşavirler müşterilerinin hedeflerine ulaşmaları için stratejik planlama yaparlar. Vergi avantajlarından yararlanmalarına yardımcı olurlar ve mali riskleri yönetirler.

Serbest muhasebeci mali müşavir olmanın şartları:
a) Hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurumunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olmak.
b) Staj amacıyla serbest muhasebeci malî müşavir veya yeminli malî müşavir yanında iki yıl çalışmış olmak.
c) Serbest muhasebeci malî müşavirlik sınavını kazanmış olmak.
Türkiye genelinde malî denetim yapan kamu bankalarının müfettişleri ile kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanlardan, bu yetkilerini aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında 8 yıllık konularda en az 8 yıl öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışmış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.
d) Serbest muhasebeci malî müşavirlik ruhsatını almış olmak.

Yeminli Mali Müşavir:

Yeminli mali müşavirler, serbest muhasebeci mali müşavirlerin yaptığı danışmanlık ve denetim faaliyetlerine ek olarak, özel denetimler, mali konularda yargı önünde şahitlik etmek, belirli mali raporları onaylama gibi özel kriterleri yerine getirirler. Yüksek seviyede mali danışmanlık hizmeti verirler.

Yeminli mali müşavir olmanın şartları:
a) En az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak,
b) Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,
c) Yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak,
d)Vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci malî müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve meslekî yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz.

Aşağıdaki ek bilgiler  size yardımcı olacaktır:

Vergi Kimlik Numarası: Vergi dairesine kayıt olmanız ve VKN almanız gerekmektedir. Bu vergi işlemleriniz için gereklidir.

Meslek Odası Üyeliği: Serbest Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odasına (Türmob)üye olmaları gerekir.

Sicil Kaydı: Türmob’a üye olduktan sonra meslektaşlık siciline kayıt yaptırmanız gerekir.

Mesleki Sigorta: Mesleki sorumluluk sigortası potansiyel hatalar veya ihtimal sonucu oluşabilecek mali zararları kapsar.

İş Yeri: Serbest mali müşavirlik bir iş yeri veya ofis kullanmayı düşünebilirsiniz. İş yeri seçiminde potansiyel müşterilere erişim kolaylığı,konum ve maaliyetleri düşünmeyi unutmayın.

Müşteri Tabanı: İyi bir iş ağı kurmak ,müşterilerinizin memnuniyetini sağlamak ve hizmet kalitenizi artırmak için çaba göstermelisiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

Mali Müşavir Kimdir ve Ne İş Yapar ?

Serbest Meslek Makbuzu ve Fatura Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-Serbest Meslek Makbuzu Logo İşbaşında!

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez