Finansal Kiralama (Leasing) Nedir? Sözleşme Nasıl Yapılır?

2023-05-23T15:56:52

Leasing Nedir?

Finansal kiralama (leasing) taşınır ya da taşınmaz bir mülkün kullanım hakkının belirlenen tarihler içerisinde bir bedel karşılığında kiracıya verilmesini sağlayan işleme verilen isimdir. Bu kullanım süresi mülkün ömrünün tamamını ya da belirli bir kısmını kapsayabilir. Birden fazla çeşidi bulunan leasing işlemi işletmelerin sermayelerinin tamamını belirli bir mülke harcamamalarını, bunun yerine daha düşük miktarlarla ihtiyaç duyulan mülkten kullanım hakkı elde etmelerini sağlar. Leasing sonunda söz konusu mülkün sahipliğinin kiracıya devredilmesi öngörülür. Leasing yapmak, işletmenin ihtiyaç duyduğu mülkü peşin satın aldığında oluşacak birçok yükümlülüğü leasing şirketinin yapmasına olanak tanır. Böylece işletme ihtiyaç duyduğu mülkün kullanım hakkını düşük miktarlarla elde ederken, karmaşık ve maliyetli prosedürlerden de kurtulmuş olur.

Leasing Türleri Nelerdir?

Finansal kiralama ve faaliyet kiralaması olarak iki farklı leasing türü bulunur:

Finansal kiralama: Leasing yapılacak mülk, leasing şirketi tarafından satın alınır ve kiralanır. İmzalanan sözleşme süresince kiracı kullanım hakkı elde eder, sözleşme sonucunda ise mülkün sahipliği sembolik bir bedelle kiracıya devredilir. Kiracı kullanım hakkı üzerinden amortisman ayırmalıdır. Amortisman yani yıpranma payı, kullanım süresince mülkten elde edilen kârın bir bölümünün, mülkiyette meydana gelen yıpranmaların, aşınmaların bakımı için ayrılan bedeldir.

Faaliyet kiralaması: Bu leasing türünde kiracı mülkün toplam ömrünün %80’i boyunca kullanım hakkı sahibi olur ve belirlenmiş bedeli öder. Toplam kiralama süresi daha azdır ve mülkün bakımı leasing şirketine aittir. Sözleşme bittikten sonra söz konusu mülkün sahipliği leasing şirketinde kalır. Kiracı sözleşmeyi feshedebilir.

Kısa Süreli ve Uzun Süreli Leasing Nedir?

Sözleşmesi 3 yıldan az olan leasing işlemleri kısa süreli leasing olarak nitelendirilir. Sözleşme vadesi 3 yıldan fazla olan kiralamalar ise uzun süreli leasing kategorisinde yer alır. Leasing sözleşmelerinin kapsama tarihleri vade niteliğindedir ve bu durum sözleşmede detaylıca bulunur. Bu süreler bitmeden sözleşmeler geçerliliğini yitirmese de faaliyet leasing’i gibi kiralama türlerinde kiracı sözleşmeyi bitirebilir.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Finansal kiralama (leasing) şu şekilde yapılır:

● İlk etapta leasing edilmek istenen mülk belirlenir ve bir leasing şirketi ile iletişime geçilir.

● Leasing şirketi tarafından gerekli analizler ve değerlemeler yapılır. Ödeme planı oluşturulur.

● Bütün bu bilgileri eksiksiz bir şekilde içeren leasing sözleşmesi noter huzurunda imzalanır. Leasing konusu mülk taşınmaz ise tapu kütüğünün beyanlar bölümüne şerh edilmesi gerekir. Şerh etmek bir mülkün sahibinin haklarının detaylıca bir haneye yazılmasıdır. Tapu kütüğü ise tapu memuru tarafından tutulan bir defterde ilgili mülke ait bir sayfadır. Leasing konusu mülk taşınır durumda ise mülk sahibinin ikametgâh belgesi notere özel sicille tescil edilir. İkametgâh belgesi e-Devlet üzerinden alınabilir.

● Sözleşme sonrası leasing şirketi mülkü satın alır.

● Kiracı tarafından ödenecek olan kiranın detayları sözleşmede yer aldığına göre işlemeye başlar.

● Sözleşme süresince kiracı mülkü kullanır. Sözleşme sonrasında kimi durumlarda mülkün sahipliği leasing şirketinde kalırken, kimi durumlarda kiracıya devredilir. Bu durumun detayları sözleşmede yer alır.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiracının Hak ve Borçları Nelerdir?

Kiracının Borçları

● Leasing sözleşmesinde belirtilen kira ödemesini belirlenen aralıklarla ödemek

●Leasing konusu malın her türlü bakımını yapmak ve masraflarını karşılamak

● Finansal kiralamaya tabi olan mülkün zorunlu sigorta primlerini ödemek

● Kullanım hakkı kendisinde olduğu sürede oluşan ve sigortanın karşılamadığı zararları karşılamak

Kiracının Hakları

● Sözleşmede kendisine verilen hakları mülk sahibinden yazılı izin alarak devredebilir

● Kullanım süresi boyunca söz konusu malı kullanabilir.

● Sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde, vade sonu geldiğinde sembolik bir bedelle mülk sahipliğini üstüne alabilir

● Sözleşmedeki çerçeveye uygun şekilde söz konusu malı kendisine ve işletmesine fayda sağlayacak her amaçla kullanabilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Finansal Kiralama (Leasing) Sözleşmesinde Kiralayanın Hak ve Borçları Nelerdir?

Kiralayanın Hakları

● Sözleşmede belirtildiği takdirde leasing konusu mülkü satın alabilir

● Sözleşme sonunda söz konusu malı kiracıdan devir alabilir

● Kiralayan kendisine ait olan mülk sahipliği hakkını sözleşmede aksi belirtilmediği takdirde devir edebilir. Devredilen taraf da bir kiralayan olmak zorundadır.

● Kiracının sözleşmede belirtilen mülk satın alma hakkını otuz gün içerisinde kullanmaması durumunda, bu hakka dair herhangi bir işlem yapabilir.

Kiralayanın Borçları

● Sözleşme noter huzurunda imzalandıktan en fazla 2 yıl sonra leasing konusu malı kiracıya devretmelidir

● Leasing konusu malı sigorta ettirmelidir (primleri kiracı öder)

● Leasing’e tabi tutulan mülkü sözleşme süresi boyunca üçüncü bir şahsa devretmemelidir.

Finansal Kiralama Sözleşmesi Örneği

Finansal kiralama sözleşmesi örneği şu faktörleri içerecek şekilde oluşturulabilir:

● Madde 1: Tanımlar (sözleşme, kiralanan, satıcı, ödeme planı, kefil vs.)

● Madde 2: Sözleşme konusu (tarafların hak ve yükümlülüklerine geçmeden önce genel konu hatlarının belirtilmesi)

● Madde 3: Sözleşmenin yürürlük şartları (sözleşmenin hangi şartlar altında işlemeye devam ettiği, hangi durumların sözleşmeyi feshedebileceği)

● Madde 4: Beyan ve taahhütler (tarafların belirlediği şartlar ve taahhüt ettikleri)

● Madde 5: Kiralayana ilişkin hükümler (leasing konusu malı kiralayan şirketin tabi tutulacağı kurallar)

● Madde 6: Kiralayana ilişkin hükümler (leasing konusu mülke dair bilgiler ve hükümler)

● Madde 7: Kira bedeli ve ödeme şartları

● Madde 8: Sigorta

● Madde 9: Sözleşmeden dönme (sözleşmenin feshine dair detaylar)

● Madde 10: Sözleşmenin sona ermesi

● Madde 11: Kiracının tazmin yükümlülüğü

● Madde 12: Gizlilik

● Madde 13: Dava ve takipler

● Madde 14: Talimatlar

● Madde 15: Tebligatlar (bildirimler)

● Madde 16: Yetkili mahkemeler

● Kiracının kaşe ve imzası

● Müteselsil kefillere ait unvan, kaşe imza ve kefaletin türü, tutarı, tarihi

Leasing İle Neler Alınabilir?

● Üretim ve imalat makineleri

● Bilgisayar ve ofis malzemeleri

● Matbaa ve ambalaj araçları

● Tıbbi cihazlar ve hastane ekipmanları

● Deniz taşıtları

● Hava araçları

● İş makineleri

● Turizm ekipmanları

● GES (Güneş Enerji Santrali) ve RES (Rüzgar Enerji Santrali) yatırımlarına ait ekipmanlar

● Ticari amaçlı kullanılacak gayrimenkuller

● Matbaa, ambalaj ve tekstil makineleri

● Otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet ve panelvanlar

Leasing’den Kimler Yararlanabilir?

● Yasal olarak herhangi bir işlem yapma hakkına sahip olan tüzel ya da gerçek kişiler

● Anonim ve limited şirketler, şahıs şirketleri, hukuki işlem yapmaya hakkı olan diğer bütün kurum ve kuruluşlar

● Diş hekimi, serbest muhasebeci, çiftçi, doktor ve avukat gibi meslekler

Leasing Başvurusu Nasıl Yapılır?

Leasing yapmak isteyen taraf, mülkün sahibi ile koşullar ve fiyat konusunda anlaşır. Sonrasında gerekli evraklarla leasing şirketine müracaat ederek işlemleri başlatır. Başvuru için gerekli olan belgeler, leasing başvurusu yapan tarafın bulunduğu kategoriye göre değişiklik gösterir. Başvuru evrakları leasing şirketi tarafından incelenir, kredi komisyonunun uygun görmesi durumunda da satın alma ve kiralama işlemleri başlatılır.

Yeni Kurulan Şirket Leasing Yapabilir Mi?

Gerekli şartları taşıyan ve istenilen belgeleri temin edebilen her şirket leasing başvurusu yapabilir. Fakat yeni kurulmuş bir şirketin kısa süre içerisinde leasing yapabilmesi pek olası değildir. Çünkü istenilen bazı uzun vadede oluşan evraklar bulunur. Bu evraklara son üç yılın bilançosu, gelir tablosu ve yıl sonu mizanı örnek olarak verilebilir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e faturave e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez