Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

2022-04-15T11:31:27

Beyannamedüzeltme işlemine ihtiyaç duyduğunuzda dikkat etmeniz gereken ilk durum,beyannamenizi hangi ortam üzerinde verdiğiniz olur. Kağıt ortam üzerindeverdiğiniz beyannamenin düzeltmesini de yine kağıt ortam üzerindegerçekleştirmeniz gerekir. Ancak, elektronik ortam üzerinde verilenbeyannamelerin düzeltme beyannamesini de elektronik ortam üzerindegerçekleştirmeniz gerekir.

Düzeltmebeyannamesi verilirken daha önce gerçekleşen hata ya da eksikliklerin de yenibeyannamede görülecek şekilde gerçekleşmesi gerekir. Düzeltme beyannamesi ilebirlikte beyanı artırıcı bir etki oluşmuş ise iki tahakkukun farkı kadar birtahakkuk fişi kesilir. Eğer düzeltme beyannamesi beyanı azaltıcı olarakverildiyse elektronik ortamda kabul edilir ve damga vergisinden oluşan birtahakkuk fişi kesilir. Ardından gerekli düzletme işlemleri, bağlı olduğunuzvergi dairesince yapılır.

Elektronikortam üzerinde gerçekleştirdiğiniz beyanname düzeltme işlemleri, mevcutbeyanname düzenleme programı üzerinde yapılır. Gerekli kontroller yapıldıktansonra ise onay verilerek işlem tamamlanır.

Beyannamedüzeltme işlemini kanuni süresi içerisinde yapmanız halinde herhangi bir cezaalmazsınız. Ancak, kanuni süreyi aştıktan sonra yapacağınız düzeltmebeyannamelerinde usulsüzlük cezası alabilirsiniz.

Beyanname Sorgulama Nasıl Yapılır?

Beyannamenizioluşturduktan sonra gerekli sorgulama ve takip işlemleriniz için T.C.Ticaret Bakanlığı’na ait sitenin beyanname sorgulama bölümüüzerinden beyannamelerinizi sorgulayabilmeniz mümkündür.

Bunundışında e-Devlet kapısı üzerinden ya da İnternet Vergi Dairesi yoluylabilgilerinizi gerekli alanlara girerek sisteme girişi gerçekleştirebilir,beyannamelerinizi buradan da takip edebilirsiniz.

Beyanname Düzeltme Dilekçe Örneği

Düzeltmebeyannamesi vermeye ihtiyaç duyan gerçek ya da tüzel kişiler, Gelir İdaresiBaşkanlığı’na ait resmi site üzerinde yer alan Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi’ni doldurarakBaşkanlığa iletebilir. Elektronik ortam üzerinde gerçekleşen bu işlem oldukçapratik şekilde düzenlenebilir.

Dilekçeüzerinde yer alan tüm boşlukları doğru ve eksiksiz şekilde doldurmanız oldukçaönemlidir. Açıklama alanına ise düzeltmeyi ne için yaptığınıza dair biraçıklama girerek düzeltme talebinize netlik kazandırabilirsiniz.

Muhtasar Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Muhtasarbeyannameleri artık SGK bildirimleri ile aynı ekran üzerinden gerçekleşir. MuhSGKolarak da geçen bu bildirim şeklinde düzeltme beyannamesi vermek istediğinizdede bu ekranda işlem yapmanız gerekir.

Vergi kesintilerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

Muhtasarve Prim Hizmet Beyannamesi bölümünün vergi kesintileri ile ilgili hesap hatası,eksik bildirim, T.C. kimlik numarası gibi önemli ve kişisel bilgilerdehataların olması halinde düzeltme beyannamesi vermeniz gerekir. Bu bölgededüzeltme gerçekleştirirken tüm bilgiler olması gereken hali ile yenidenyazılır.

Düzeltmebeyannamesini vergi dairesine iletmeniz ile birlikte vergi kesintilerinde eskibeyanname hükümsüz hale gelir. Fakat, önceki tahakkuklar tümüyle halageçerlidir. Yaptığınız düzeltme matrah artırıcı etkide ise sistem, düzeltmebeyannamesinde belirtilen matrah ve önceki beyanname arasındaki fark kadartahakkuk düzenler. Bu sebeple, iki beyannamenin de tahakkuku geçerli olur.

Yaptığınızdüzeltme beyannamesi matrah azaltıcı etkiye sahip ise sistem, tahakkuku sıfırolarak düzenler. Yaptığınız düzenlemeyi haklı bir nedene dayandırır ve bunubelgelerseniz tahakkuk vergi dairesi tarafından düzeltilir. Ancak, yazılıaçıklamanız vergi dairesi müdürü tarafından yeterli bulunmazsa düzeltmebeyannameleriniz üzerinde inceleme yapılır ve sonuç buna göre belirlenir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

SGK bildirimlerine ilişkin düzeltmeleri yapmak için;

SGKbildirimleri alanında bir hata yapmanız halinde düzeltme beyannamesi vermekistediğinizde “Sigortalı Çalışan Bilgileri” tablosu üzerinde yalnızca iptaletmek ya da eklemek istediğiniz bilgileri girmeniz yeterlidir. Daha önce beyanettiğiniz ve düzenlemeye gerek duymadığınız alanlar için tekrar ibareeklemenize gerek yoktur.

Düzeltmeişlemi yalnızca prim ve hizmet bilgilerine ilişkinse ve vergi kesintilerineilişkin bir düzeltmeye ihtiyaç yoksa vergi kesintilerine dair öncekibeyannamede belirttiğiniz bilgilerin düzeltme beyannamesinde de yer almasıgerekir.

KDV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

Geçmişdönemlere ait bir KDV beyannamesini düzeltmeniz gerektiğinde, eğer bu beyannameile son beyannameniz arasında farklı beyannameler de varsa bunların tümü içindüzeltme beyannamesi oluşturmanız gerekir. Eğer bu düzeltmeler sonucundaödenecek bir vergi çıkmadıysa her dönem için ayrı ayrı düzeltme beyannamesivermenize gereke kalmaz. Böyle bir durumda, düzeltmenin yapıldığı dönem ile sonvergilendirme dönemine ilişkin düzeltme beyannamesi verilmesi yeterlidir.

Öncekidönemler için yapılan düzeltme beyannamesi kanuni süre dışında kaldığı içinusulsüzlük cezası kesilebilir. Bu cezalar, düzeltme beyannamenizin matrahartırıcı ya da azaltıcı olmasına göre farklı şekilde uygulanabilir.

ÖTV Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

ÖTVdüzeltme beyannamesi 3 şekilde gerekli olabilir. Bunlar;

  • Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nin düzeltilmesi
  • Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya da işlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme
  • KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenen ÖTV’nin iadesi şeklindedir.

Fazla ya da yersiz hesaplanan ÖTV’nindüzeltilmesi:

ÖTV’ninkonusu olan mallar üzerinde yersiz veya fazla vergi hesaplanan durumlardagerekli işlemleri yapmanız halinde bunlarla ilgili borçlanmanız ya daödediğiniz vergiler için düzeltme yapabilmeniz mümkündür. ÖTV üzerinden mahsupedebileceğiniz ya iade talebinde bulunabileceğiniz II sayılı listeye kayıtlıtaşıtlar için dönem şartı aranmaz. Bu şekilde işlemlerin gerçekleşebilmesi içinfazla veya yersiz ödenen verginin size iade edilmesi, bunun defter kaydınıntutulması, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

Malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi ya daişlemden vazgeçilmesi halinde yapılacak düzeltme:

ÖTVkanununda yer alan II sayılı listede geçen kayıt ve tescile tabi mallarıntescilden sonraki iadesi durumu hariç, malların iadesi, işlemin gerçekleşmemesi,işlemden vazgeçilmesi ya da matrahta değişikliklerin oluşması hallerindedüzeltme yapabilmeniz mümkün olur.

ÖTVüzerinden mahsup edebileceğiniz ya da iade talebinde bulunabileceğiniz IIsayılı listede yer alan kayıt ve tescile tabi mallar için dönem şartı aranmaz.Ancak, işlem yapılabilmesi için iadesi gerçekleşen malların işletmeye girmesive bunların defter kayıtları, belgeler ile beyannamede gösterilmesi gerekir.

KDV iade alacağına mahsup yoluyla ödenenÖTV’nin iadesi:

KDV iade alacağınamahsup yolu ile ödenen ÖTV’nin talebi halinde, iade taleplerinin esaskaynağının KDV alacağı olması sebebiyle böyle iade talepleri KDV Genel UygulamaTebliğinin ilgili bölümü uyarınca uygulanır. Böyle bir durumda, iadeningerçekleşmesi için düzeltme gerekçesi bakımından Tebliğin gerekli bölümlerindebelirtilen belgelerin ibrazı da gerekir.

Gelir Vergisi Beyanname Düzeltmesi Nasıl Yapılır?

GelirVergisi beyannamesini diğer vergi türlerinde olduğu gibi defter beyan sistemiüzerinden oluşturabilmeniz mümkün olur. GİB’e bağlı bu sisteme kullanıcıkodunuz ve şifrenizi yazarak giriş yapabilirsiniz. Bu sistem üzerindeoluşturduğunuz Gelir Vergisi beyannamesini düzeltebilmeniz mümkündür.Oluşan Beyannameler, öncesinde paket halinde birer taslak olarak sisteme kayıtolduğundan, her oluşturduğunuz beyanname direkt olarak gerekli birimlereiletilmez. Taslağın kontrolünü sağladıktan sonra vereceğiniz onay sonrasındataslak bir beyannameye dönüşür. Yani, onay vermeden önce gerekli tümdüzenlemeleri taslak üzerinde gerçekleştirmeniz mümkün olur. Ancak, bu gibidüzenlemeleri kanuni süre içerisinde gerçekleştirmeniz önemlidir.

Eğer gerekli tüm onayları verip beyannameyi oluşturduktan sonra bir hata fark ettiyseniz düzeltme beyannamesi oluşturabilirsiniz. Böyle bir durumda beyannameniz önceki beyannameyi de kapsayacak şekilde tekrar düzenlenir ve ilgili birime gönderilir. Kanuni süresi içerisinde bu düzeltme beyannamesini vermeniz ceza almamanızı sağlar. Ancak, kanuni süre dolduktan sonra düzeltme beyannamesi vermeniz halinde matrah artırıcı ya da azaltıcı etkisine göre farklı durumlar oluşabilir. Ayrıca, süreyi aşmanız sebebiyle usulsüzlük cezası ödemeniz gerekir.

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1200 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

14 gün ücretsiz deneyin
Logo İşbaşı kullanan onbinlerce firma arasına katılın.
Kredi Kartı Gerekmez