Şirket Kapatma Nasıl Yapılır? Tasfiye Nedir?

2022-07-06T12:35:44
İçindekiler

  Özel sektörde işleriniz her zaman beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Finansal nedenlerle, şirket içi sorunlardan dolayı ya da sadece farklı bir işe yönelmek istediğiniz için şirketinizi kapatma ihtiyacı duyabilirsiniz. Peki, bu durumda ne yapmak gerekir?

  Tasfiye Nedir?

  Şirket kapatma, yani hukuki tabiriyle tasfiye, bir şirketinticari faaliyetlerini sona erdirme işlemlerinin başlatılması vesonuçlandırılması olarak ifade edilebilir. Bu sürece hem gelir vergisi hem de kurumlarvergisi mükellefleri gerek duyabilir. Mevzuatta belirlenen süreç tamamladıktansonra tasfiyeye tabi tutulan şahıslar ve tüzel kişilerin resmi kamu kurum vekuruluşlarında (Ticaret Sicil Müdürlüğü, ilgili vergi dairesi ve SosyalGüvenlik Kurumu ve ilgili diğer kuruluşlar) kayıtlı olma durumları resmen sonaerer. Söz konusu kayıtların silinmesiyle birlikte tasfiye tamamlanmış olur.

  Şahıs şirketlerinin şirket kapatma işlemleri kolay şekildetamamlanabilirken limited ve anonim şirketler, ortaklar kurulu kararı ilekapatılabilir. Şirket kapatma işlemleri, tasfiyeli şirket kapatma ve tasfiyesizşirket kapatma olarak iki farklı yöntemle yapılabilir. Her iki yönteme dairdetayları aşağıda bulabilirsiniz:

  Tasfiyeli Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

  Şirketinizi kapatmak istiyorsanız bağlı olduğunuz ticaret sicilmüdürlüklerine ve vergi dairelerine bildirimde bulunmanız gerekir. Bu süreçteticaret sicil müdürlüğüne ticareti veya işi bırakma, tasfiye edilme vefeshedilme belgeleri teslim edilmelidir. Ek olarak tüm alacakların bilgilerininyazılı olduğu mal beyanı da ticaret sicil müdürlüğüne iletilmelidir. Söz konusubildirimler gerçekleştirildikten ve kurumlar tarafından onaylandıktan sonraşirketin tasfiye isteği Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanır. Ticaret sicilinetasfiyeyi tescil ettirdiğiniz tarih tasfiye başlangıç tarihi olarak kabuledilir. Tasfiye halindeki şirket, tüm işlemler sonuçlandırılıp resmi kayıtlarısilininceye kadar tüzel kişiliğini korur. Şirket yetkilerinin sadece tasfiyesürecini tamamlamakla sınırlı olduğu bu süreçte şirket unvanının başına‘Tasfiye Halindeki’ ibaresi gelir.

  Tasfiye halindeki şirketin temsili ve idaresi için tasfiyememuru atanır. Tasfiye memurunun görevleri arasında şirket adına kayıtlıaktiflerin satılması, bilanço ve envanter çıkartılarak mali değerlerinbilirkişilere tespit ettirilmesi, kamu ve özel kuruluşların alacaklılarınınçağrılarak alacak işlemlerinin yapılması, şirket mal varlığının düzenlenmesi vekorunması yer alır. Ayrıca tasfiyenin ardından kalan meblağların oransal olarakdağıtılması, şirket evraklarının tasfiye sonladığı tarihten itibaren 10 yılmuhafaza edilmesi, vergilendirme işlemlerinin rutin takibi de tasfiye memurunungörevleri arasındadır. Tasfiye memuru, şirket aktiflerini paraya çevirmeişlemini genel kurul kararı ile ya da şirket sermayesinin yüzde yetmiş beşindenfazlasının oy çoğunluğu ile de yapabilir. Şirket aktiflerinin paraya çevrilmeişlemi ise pazarlık usulü ile satış yoluyla gerçekleştirilir.

  Tasfiye beyannamesinin tasfiye bir yıl içerisinde sonuçlandıysaişlemlerin tamamlandığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde bağlıbulunulan vergi dairesine verilmesi gerekir. Bir yıldan uzun süren tasfiyeişlemlerindeyse, tasfiye beyannamesi tasfiye memuru tarafından tasfiyedöneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü ayın biri ile yirmi beşi arasındabağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Son olarak tasfiye inceleme dilekçesihazırlanarak vergi dairesine iletilir ve en geç üç ay içinde vergi incelemeişlemleri başlatılır. Tasfiye işlemleri sona erdiğinde şirketlerin sicillerisilinir, tüzel kişilikleri sona erer.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de internet erişimi olan her yerden ön muhasebenizi takip edin!

  14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

  Tasfiyesiz Şirket Kapatma Nasıl Yapılır?

  Tasfiyesiz şirket kapatma, mahkeme yolu ile gerçekleşir.Mahkemeye haklı nedenler sunulduğu takdirde tasfiyesiz şirket kapatma işlemigerçekleştirilebilir. Bu haklı sebepler arasında şirket ortakları arasındakiuyuşmazlık ve anlaşmazlıklar, şirket mali yapısının borçları ödeyemeyecekdurumda olması, şirketin faaliyetlerini sürdürecek kaynaklara sahip olmayışısayılabilir. Bunlar ve benzeri sebepler ile ticaret mahkemesine yapılanbaşvurular, yaklaşık bir yıl içerisinde tasfiyesiz şirket kapatma kararı ilesonuçlanabilir.

  Tasfiyesizşirket kapatma süreçleri ise mahkeme kararları ile devreye girer. Haklınedenler bulunması durumunda mahkeme, tasfiyesiz kapatma işleminigerçekleştirebilir. Peki nedir bu haklı nedenler?

  Şirket ortakları arasındaanlaşmazlıkların oluşması, şirket borçlarının ödenemeyecek rakamlara ulaşmışolması, şirketin faaliyetini sürdürecek mali yeterlilikte olamaması gibidurumlar mahkemenin tasfiyesiz kapatma için haklı nedenler olarakdeğerlendirebileceği durumlar arasındadır. Tabii tüm bu mahkeme kararları içinortakların mahkemece herhangi bir kusurlarının olmaması gereklidir.

  Sunulan nedenlerin haklı oluşunun ve ortaklar arası kusursuzluğun onaylanmasının ardından ticaret mahkemeleri şirketin infisahına karar verir. Tasfiyesiz şirket kapatma süreci de yine bir yıla yakın sürer ve tasfiye boyunca borçlar ödenir, demirbaşlar satılır. Şirketin borçlarını ödeyememesi halinde kapatma süreci daha da uzayabilir.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile siz de e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir ve saniyeler içinde gönderebilirsiniz. Oturduğunuz yerden 15 dakika gibi çok kısa bir sürede ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçebilir Yıllık 1800 e fatura kontör hediyesinden yararlanabilirsiniz.

  Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

  14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

  Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

  Limited Şirket ve Anonim Şirket Kuruluş Bilgileri Nelerdir?
  Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?
  Şirket Kurarken Verilecek Vekaletname Nasıl Olur?
  14 gün ücretsiz deneyin
  Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
  Kredi Kartı Gerekmez