Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Nelerdir?

2022-04-16T22:43:29
İçindekiler

  Kısaca KKEG, yani bir şirketin doğru gelir-gider yönetimini yapabilmesi açısından mutlaka hakim olması gereken Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler konusu hakkında tüm detaylar bu yazımızda.

  Şirket sahiplerinin hakim olması gereken konulardan birisi de şirketin hangi harcamalarının gider olarak gösterilebileceği ve hangilerinin gösterilemeyeceği konusudur. Hem doğru bir gelir-gider yönetimi için hem de ticari kazancınızı tespit edebilmeniz açısından hangi giderleri kazançtan düşebileceğinizi ve hangilerini vergi matrahınızın tespitinde kazançtan düşemeyeceğinizi bilmeniz son derece önemlidir.

  Bunun takibini yapmak için ise gelir vergisi mükelleflerinin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nu (VUK) ve Gelir Vergisi Kanunu’nun (GVK) ‘İndirilecek Giderler’ ve ‘Gider Kabul Edilmeyen Ödemeler’ başlıklı maddelerini incelemeleri gerekir. Kurumlar vergisi mükelleflerinin ise tüm bunlara ek olarak, Kurumlar Vergisi Kanunu’ndan (KVK) ‘Diğer İndirimler’ ve ‘Kabul Edilmeyen İndirimler’ başlıklı maddeleri dikkate almaları gerekmektedir.

  Elbette ki şirketin faaliyet alanına, türüne ve hacmine göre de bu detaylar değişkenlik gösterecektir. Tüm bu detaylara göre giderlerin tek tek listelenmesi mümkün olmasa da, gelir vergisi mükellefleri ve kurumlar vergisi mükellefleri olarak kanunlara göre bir liste oluşturulabilmektedir. Biz de bu yazımızda bu listeleri sizlere sunmak istedik.

  Gelir vergisi mükellefleri için KKEG

  Daha önce de dediğimiz gibi GVK’nın yukarıda bahsettiğimiz maddelerine göre, gelir vergisi mükellefleri için kanunen kabul edilmeyen giderleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  – Teşebbüs sahibi ile eşinin ve çocuklarının işletmeden çektikleri paralar ve aynen aldıkları sair değerler

  – Teşebbüs sahibinin kendisine, eşine, küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyonlar ve tazminatlar

  – Teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülecek faizler

  – Teşebbüs sahibinin, eşinin ve küçük çocuklarının işletmede cari hesap veya diğer şekillerdeki alacakları üzerinden yürütülecek faizler

  – Teşebbüs sahibinin, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak belirlenmiş bedel ya da fiyatlar üzerinden gerçekleştirilen işlemler dolayısıyla işletme aleyhine oluşan farklar

  – Her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar

  – Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri

  – Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından işletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları

  – Basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddî ve manevî zararlardan dolayı ödenen tazminat giderleri

  – Finansman gider kısıtlaması uygulaması

  – VUK’un 187’nci maddesi uyarınca envantere alınması zorunlu olan gayrimenkuller için yapılan kira ödemeleri

  – Hırsızlık ve dolandırıcılık olayları

  – Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

  Kurumlar vergisi mükellefleri için KKEG

  KVK’nın yukarıda bahsettiğimiz maddelerine göre, kurumlar vergisi mükellefleri için kanunen kabul edilmeyen giderleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

  – Özsermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faizler

  – Örtülü sermaye üzerinden ödenen veya hesaplanan faiz, kur farkları ve benzeri giderler

  – Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar

  – Yedek akçeler

  – Kurumlar vergisi, her türlü para cezaları, vergi cezaları, gecikme zammı ve faizler

  – Menkul kıymetlerin itibari değerinin altında satışından doğan zararlar ve bunlara ilişkin olarak ödenen komisyonla

  – İşletmenin esas faaliyet konusu ile ilgili olmayan deniz ve hava taşıtlarının giderleri ve amortismanları

  – Kurumların kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan tazminat giderleri

  – Basın yoluyla işlenen fiillerden dolayı ödenen tazminat giderleri

  – Her türlü alkol ve alkollü içkiler ile tütün ve tütün mamullerine ait ilan ve reklam giderleri

  – Finansman gider kısıtlaması uygulaması

  – Kanuni hadleri aşan veya Kanun’un aradığı şekil şartlarını taşımayan bağış ve yardımlar ile benzer mahiyetteki diğer gider unsurları

  Kullanan 10 kişiden 9’unun tavsiye ettiği e fatura programı olan Logo İşbaşı’nı deneyin, binlerce işletme sahibi gibi siz de Ücretsiz e-dönüşüm danışmanlığımız ile e-faturaya geçin ve internet erişimi olan her yerden e-fatura kesin.

  14 Gün Ücretsiz Denemek İçin Tıklayın.

  Bu yazımızı okuyanların ilgisini çeken diğer yazılarımızı siz de incelemek isterseniz aşağıda bulabilirsiniz;

  Gelir-Gider Tablosu Nasıl Hazırlanır?
  Basit Gelir Gider Takibi Nasıl Yapılır?
  Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır?

  14 gün ücretsiz deneyin
  Logo İşbaşı kullanan on binlerce firma arasına katılın.
  Kredi Kartı Gerekmez